Member

Professor SAKURAI Kaori


Laboratory Manager TAKAHASHI Hiroko


Research Student Junhao Fu


D3 Myatnyein Khine


D2 KAMOSHITA Shione


D1 Kaysa Faradis Mahira


M2 ABE Kotaro TSURUNO Ayaka


M1 SUEKI Riko Vita Rahmaningtyas


B4
ONO Masaki TANIGAMI Kotone SAKAMOTO Kazutoshi