Member

   STAFF
President
    Kazuhiro CHIBA
    E-mail: chiba[at]cc.tuat.ac.jp
   
Professor
    Yoshikazu KITANO
    E-mail: kitayo[at]cc.tuat.ac.jp
   
Associate Professor
    Yohei OKADA
    E-mail: yokada[at]cc.tuat.ac.jp
   
Program-Specific Researcher
(Industry-Government-Academia Collaboration)
    Shingo SHINJO-NAGAHARA 
    E-mail: nagaharas[at]go.tuat.ac.jp
   
Secretary
    Yumiko MORIAI 
    E-mail: moriai[at]cc.tuat.ac.jp  
 

  GRADUATE
  STUDENTS
D2 Haruka MORIZUMI
D1 Shinnosuke AKAHANE
D1 Kanta WATANABE

M2 Mayu ITOH
M2 Takuro ICHINO
M2 Kota KAIZUKA
M2 Chiehming CHANG
M2 Goki HIRATSUKA
M2 Tatsuki MATSUMOTO

M1 Shun SAKAZUME
M1 Aito SHIMAMURA
M1 Kanta HARADA
  UNDER-
  GRADUATE
  STUDENTS
B4 Jun KARASAWA
B4 Tatsuya KINOSHITA
B4 Haruna SASAKI
B4 Emiri SETA
B4 Shota NAKANO
To the top