Ohno & Nakamura Laboratory

Members


2015Members

(April 2015)

Professor Dr. Hiroyuki Ohno
PD Dr. Naomi Nishimura
Doctor Course 3rd Yosuke Nikawa
2nd Akiyoshi Okafuji
Master Course 2nd Daiki Sato Hiroaki Takeuchi Miki Sanada Mizuki Shimo
1st Daisuke Yoshioka Miyu Tajima Saki Fujiwara Takahiro Okuma
Takashi Akiba
Undergraduate 4th Kenichiro Hama Koji Asanuma Mao Nagatani Masato Ueda
Research Assistant Masako Shimakura
Nakamura Lab. Please check Nakamura Lab.' HP
Alumni Please check Academic link