Go to Japanese(日本語) page
Members of Inasawa Lab.

Grade Name
D3 Kohei Abe
M2 Shogo Ichinohe
Noriaki Takushima
Masahiko Tanaka
M1 Mikoto Mitsui
B4 Hiiro Komatsu
Tomoka Furudate
Yu Yamamoto