ICAMechS 2024 ORGANIZING COMMITTEE MEMBERS:
ADVISORY CHAIRS:
Prof. Tianyou Chai (China)
Prof. Akira Inoue (Japan)
HONORARY GENERAL CHAIRS:
Prof. Sam Kwong (HK, China)
Prof. Hong Wang (USA)
Prof. Chun-Yi Su (Canada)
Prof. Ikuro Mizumoto(Japan)
Prof. Zongxiao Yang (China)
Prof. Hongnian Yu (UK)
Prof. Jingxin Zhang (Australia)
Prof. Xiaoguang Zhou (China)
Prof. Mengchu Zhou (USA)
Prof. Quanmin Zhu (UK)
Prof. Zhihong Man (Australia)