Suematsu, Shunzo
Research Associate


Birth date and place
@1973. Oct. 10, Fukuoka prefecture
Hobby
@Research (of course), driving

@


Ogihara, Nobuhiro


Machida, Kenji

Takenouchi, Hideaki

Master course

Ozeki, Yohei
Kamei, Kosuke
Nakajima, Yumie
Niino, Tatsuo
Igarashi, Yoshiyuki
Takagi, Ken
Nagano, Yuki

Undergraduate

Ohi, Tomonori
Kato, Akiko
Hiraki, Remi
Furuuchi, Kei

Maneger

Wako Naoi

Ph.D. candidates