ICAMechS 2016 ORGANIZING COMMITTEE MEMBERS:

ADVISORY CHAIRS:

Prof. Tianyou Chai (China)

Prof. Akira Inoue (Japan)

Prof. Tsu-Tian Lee (Taiwan)

Prof. Haibin Yu (China)

HONORARY GENERAL CHAIRS:

Prof. Hong Wang (UK)

Prof. Chun-Yi Su (Canada)

Prof. Ken Nagasaka (Japan)

Prof. Ikuro Mizumoto (Japan)

Prof. Zongxiao Yang (China)

Prof. Xiaoguang Zhou (China)

Prof. Mengchu Zhou (USA)

Prof. Quanmin Zhu (UK)